กองบรรณาธิการ 

ที่ปรึกษา

1. ดร.วัลลภ สุวรรณดี
2. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา

กองบรรณาธิการบริหาร

1. ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
2. ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี
4. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ์

กองบรรณาธิการวิชาการ

1. ศาสตราจารย์ ดร.จรรจา สุวรรณทัต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3. ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นนทะสร มหาวิทยาลัยมหิดล
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วรนุช แหยมแสง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพินทร์ ชูชม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทา สู้รักษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
12. รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
13. รองศาสตราจารย์มุกดา ศรียงค์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เย็นใจ เลาหวณิช มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม                                               บรรณาธิการ
2. นางสาวรัศมีดารา ดารากร ณ อยุธยา                                   ผู้ช่วยบรรณาธิการ


คำแนะนำการใช้ระบบ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444
          วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200