วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

             กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ส่งบทความมาให้พิจารณาตีพิมพ์ รวมทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer Review)

              - ที่กรุณาพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขบทความให้มีความถูกต้อง ทัน

              - สมัยตามหลักวิชาการและขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำวารสารจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ซึ่งกอง

              - บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

             บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านในการนำไปประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางจิตวิทยาต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านในการนำไปประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์ผลงานวิชาการทางจิตวิทยาต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
(รองศาสตราจารย์อัจฉรา สุขารมณ์)

                  บรรณาธิการ


วารสารที่ตีพิมพ์

วารสารจิตวิทยา
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย 2561

วารสารจิตวิทยา
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 60

คำแนะนำการใช้ระบบ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444
          วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200