คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความ 

คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

          วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นวารสารเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการด้านจิตวิทยา บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายละเอียดมีดังนี้

1. ลักษณะบทความที่ตีพิมพ์

1.1 บทความทางวิชาการ/บทความทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา

1.2 บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา

2. ส่วนประกอบของบทความ

2.1 บทความทางวิชาการ

ความยาวเรื่องละไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย
1) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
2) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)
3) ชื่อผู้แต่ง
4) สถาบันที่ผู้เขียนสังกัด
5) บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
6) บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
7) เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย
7.1) บทนำ
7.2) เนื้อเรื่อง
7.3) สรุปสาระสำคัญ
8) เอกสารอ้างอิง (ตามระบบ APA)

2.2 บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์

บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์ ความยาวเรื่องละไม่เกิน 15

หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย

1) ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

2) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)

3) ชื่อผู้แต่ง

4) สถาบันที่ผู้เขียนสังกัด

5) บทคัดย่อ (ภาษาไทย)

6) คำสำคัญ

7) บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)

8) Key words

9) เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย

บทนำ
วัตถุประสงค์
นิยามศัพท์
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
- การวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
- บทสรุป
- ข้อเสนอแนะ

10) เอกสารอ้างอิง (ตามระบบ APA)

3. การจัดพิมพ์

3.1 พิมพ์ลงหน้ากระดาษขนาด A4

3.2 พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft office word 2003

3.3 รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK

3.4 ลักษณะและขนาดตัวอักษร

3.4.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ตัวหนาขนาด 26
3.4.2 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ตัวหนาขนาด 26
3.4.3 ชื่อผู้เขียน ตัวหนาขนาด 16
3.4.4 หัวข้อใหญ่ ตัวหนาขนาด 16
3.4.5 เนื้อหา ตัวปกติขนาด 16

4. การจัดส่งบทความ

4.1 จัดส่งบทความ ดังนี้

ส่งบทความผ่านเว็บ http://journal.psy.kbu.ac.th/

4.2 มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ

รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ์ โทร.0-2320-2777 ต่อ 1163, 089-929-9705
รองศาสตราจารย์อัจฉรา สุขารมณ์ โทร.0-2320-2777 ต่อ 1143, 081-921-7903

5. เงื่อนไขการตีพิมพ์บทความ

5.1 เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน

5.2 เป็นบทความที่ผ่านการพิจารณาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer review) ของวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทความละ 2 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิงวิชาการ

5.3 เป็นบทความที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว

5.4 บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เจ้าของบทความจะได้รับวารสารฉบับนั้น จำนวน 3 เล่มคำแนะนำการใช้ระบบ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444
          วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200