รูปแบบบทความ (Article format) 

ลักษณะบทความที่ตีพิมพ์

 • บทความทางวิชาการ/บทความทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา
 • บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา
 • บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

การจัดพิมพ์

 • พิมพ์ลงหน้ากระดาษขนาด A4
 • พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word 2010
 • รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK
 • ลักษณะและขนาดตัวอักษร
  • ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ตัวหนาขนาด 20
  • ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ตัวหนาขนาด 20
  • ชื่อผู้เขียน ตัวหนาขนาด 16
  • หัวข้อใหญ่ ตัวหนาขนาด 16
  • เนื้อหา ตัวปกติขนาด 16

 

บทความทางวิชาการ

 • ความยาวเรื่องละไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย
 • ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • สถาบันที่ผู้เขียนสังกัด (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • บทนำ เนื้อเรื่อง และสรุปสาระสำคัญ
 • เอกสารอ้างอิง (ตามระบบ APA 7)

 

บทความวิจัย/บทความวิทยานิพนธ์

 • ความยาวเรื่องละไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย
 • ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • ชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • สถาบันที่ผู้เขียนสังกัด (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • บทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • คำสำคัญ (Key words)
 • เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย
  1. 1) บทนำ
  2. 2) วัตถุประสงค์
  3. 3) นิยามศัพท์
  4. 4) วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
  5. 5) ระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย
   • ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
   • เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
   • การวิเคราะห์ข้อมูล
  6. 6) ผลการวิจัย
   • บทสรุป
   • ข้อเสนอแนะ
  7. 7) เอกสารอ้างอิง (ตามระบบ APA 7)

 

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

 • ชื่อหนังสือ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • ชื่อผู้เขียน/ผู้แต่ง/ปีที่พิมพ
 • สำนักพิมพ์/โรงพิมพ์/จำนวนหน้า
 • การนำเสนอบทวิจารณ์ควรมี
  • ส่วนนำ ส่วนเนื้อหา ส่วนสรุป
 • การนำเสนอสาระสำคัญในแต่ละบท
  • สรุปและวิจารณ์แยกแต่ละบทหรือแต่ละบทความ
 • ความเห็นโดยสรุป (Concluding remarks)

 

วิธีการจัดส่งบทความ

 

การจัดส่งบทความ

วิธีที่ 1 จัดส่งบทความผ่านเว็บ http://journal.psy.kbu.ac.th/

วิธีที่ 2 จัดส่งบทความผ่าน e-mail: journal.psy.kbu@gmail.com

มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ โทร.0-2320-2777 ต่อ 1163

รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง  โทร. 085-918-5543

 

เงื่อนไขการตีพิมพ์บทความ

 1. 1) ผู้เขียนบทความ ต้องสมัครเป็นสมาชิกวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 2. 2) ผู้ส่งบทความต้องชำระค่าพิจารณาบทความโดยโอนเงินผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ ชื่อบัญชี นางสาวอรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง เลขที่บัญชี 135-2-90513-1 และแนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมส่งบทความ
  • บุคคลภายในหรือนิสิตนักศึกษา 4,000 บาท (แบบปกติ/แบบเร่งด่วน)
  • บุคคลภายนอก 4,000 บาท (แบบปกติ/แบบเร่งด่วน)
 3. 3) เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน
 4. 4) เป็นบทความที่ผ่านการพิจารณาจาก ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ (Peer review) ของวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทความละ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิงวิชาการ
 5. 5) เป็นบทความที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว
 6. 6) บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะเผยแพร่ในวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คำแนะนำการใช้ระบบ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444
          วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200