คณะกรรมการ 

คณะกรรมการจัดทำวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ฉบับที่ 10)

1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง กรรมการ
3. อาจารย์รัศมีดารา ดารากร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวรุณรัตน์ ภู่ดอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ฉบับที่ 9)

1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง กรรมการ
3. อาจารย์รัศมีดารา ดารากร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวรุณรัตน์ ภู่ดอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ฉบับที่ 8)

1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ์ ประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง กรรมการ
4. อาจารย์รัศมีดารา ดารากร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวรุณรัตน์ ภู่ดอก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ฉบับที่ 7)

1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์อัจฉรา สุขารมณ์ กรรมการ
3. อาจารย์รัศมีดารา ดารากร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ฉบับที่ 6)

1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์อัจฉรา สุขารมณ์ กรรมการ
3. อาจารย์รัศมีดารา ดารากร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ฉบับที่ 5)

1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์อัจฉรา สุขารมณ์ กรรมการ
3. อาจารย์รัศมีดารา ดารากร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการจัดทำวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ฉบับที่ 4)

1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์อัจฉรา สุขารมณ์ กรรมการ
3. อาจารย์รัศมีดารา ดารากร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการจัดทำวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ฉบับที่ 3)

1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์อัจฉรา สุขารมณ์ กรรมการ
3. อาจารย์ประภาพร เหลืองช่วยโชค กรรมการและเลขานุการ
4. นางนิศารัตน์ นาคสมบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการจัดทำวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (ฉบับที่ 2)

1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เทวรักษ์ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์อัจฉรา สุขารมณ์ กรรมการ
3. อาจารย์สุจิตรา แดงอินทวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
4. อาจารย์อทิติยาภรณ์ บุญรอด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำแนะนำการใช้ระบบ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444
          วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200