วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์ (focus and scope) 

          เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ตลอดจนเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ในศาสตร์ให้กว้างขวางทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติและการเสนอผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยิ่งขึ้น โดยมีสาขาที่เปิดรับจิตวิทยาทุกสาขา และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า การสร้างผลงานทางวิชาการด้านจิตวิทยา และด้านที่เกี่ยวข้อง ของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป 2) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ศาสตร์ทางจิตวิทยาสู่สาธรณชน และ 3) เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความร่วมมือทางวิชาการด้านจิตวิทยาระหว่างสถาบันและองค์กรต่าง ๆ

 

ประเภทของบทความ (types of articles)

  • บทความวิจัย (research article)
  • บทความวิชาการ (academic article)
  • บทความปริทัศน์ (review article) และ/หรือ
  • บทความวิจารณ์หนังสือ (book review)

 

กำหนดการตีพิมพ์และเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ทุก ๆ 6 เดือน (publication frequency and issues)

  • ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)
  • ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

 

นโยบายค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ (publication fee policy)

  • บุคคลภายในหรือนิสิตนักศึกษา 4,000 บาท (แบบปกติ/แบบเร่งด่วน)
  • บุคคลภายนอก 4,000 บาท (แบบปกติ/แบบเร่งด่วน)

 

หมายเหตุ : ทางวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหลังจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและแจ้งผลประเมินแล้ว กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความปฏิเสธการตีพิมพ์ ทางวารสารไม่คิดค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความนั้น

 

กระบวนการพิจารณาบทความ (peer review process)

          บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ ซึ่งบทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (blind review)

ข้อความหรือบทความในวารสารเป็นทัศนะหรือความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับทัศนะหรือความคิดเห็นดังกล่าว และไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

 

นโยบายการเข้าถึง (open access policy)

          This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

คำแนะนำการใช้ระบบ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444
          วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200