อ่านวารสาร 

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2566     ISSN 3027-6233 (Online)    


ภาวะผู้นำการปรับเปลี่ยนของหัวหน้าหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู


การศึกษาความต้องการการให้คำปรึกษาออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง


รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู การสนับสนุนทางสังคม และทักษะชีวิตของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร


การพัฒนาความสามารถคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาและเทคนิค
การใช้คำถามในรายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งอนาคต การจัดการตนเองที่
และการคิดเชิงระบบของพนักงานบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด


การศึกษาคุณลักษณะทางจิตวิทยาความเป็นพลเมืองโลกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน โดยใช้แผนการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่าน
จากสถานศึกษาสู่ร้านสะดวกซื้อ: กรณีศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวคิดพหุปัญญาโดยใช้
ชุดกิจกรรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์)


ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสำเร็จของนักกีฬาฟุตซอลอาชีพ


ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดชัยภูมิ

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566     ISSN XXXX-XXXX (Online)

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2564     ISSN 2286-6663

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561     ISSN 2286-6663    
    วารสารเกษมบัณฑิตฉบับพิเศษเดือน มีนาคม 2561    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ISSN 2286-6663
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2556 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม - ธันวาคม 2555 ISSN 2286-6663
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2554 ISSN 2286-6663


คำแนะนำการใช้ระบบ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444
          วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200