อ่านวารสาร 

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563     ISSN 2286-6663    


ANALYSIS OF THE PROMOTION MECHANISM AND INFLUENCING FACTORS OF CULTURAL CONSUMPTION


การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์


ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการที่มีผลต่อการกำกับตนเองและพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์


ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะภายในและคุณลักษณะภายนอกที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการคงอยู่ในงาน โดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน


การพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของลิคโคนา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการการกลั่นแกล้งรังแกทางโลกไซเบอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


การบริหารจัดการชีวิตแนวเอสโอซี (SOC) ของนักศึกษา


รูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการรู้คิด การเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการคิดเชิงกลยุทธ์


รูปแบบการเรียน


การจัดการเรียนรู้สำหรับภาวะพฤฒพลัง


การดูแลแบบประคับประคองเพื่อเพิ่มความสุขให้วัยรุ่นที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562        

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561     ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ISSN 2286-6663
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2556 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม - ธันวาคม 2555 ISSN 2286-6663
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2554 ISSN 2286-6663


คำแนะนำการใช้ระบบ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444
          วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200