อ่านวารสาร 

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2564     ISSN 2286-6663    


ความยืดหยุ่นทางจิตใจ (Resilience): วิถีใหม่ของการเสริมสร้างพลังใจเพื่อการเผชิญวิกฤตชีวิตในยุคปัจจุบัน


คุณภาพการนอนหลับ ปัจจัยรบกวน วิธีการส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับ และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับและปัจจัยรบกวนของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร


ภูมิปัญญาสาธารณะทางพระพุทธศาสนา


การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการกระทำเพื่อการเสริมสร้างแผนที่นำทางชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร


ผลของโปรแกรมการบำบัดทางพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการของโรคซึมเศร้า


SUPPORTING STUDENTS’ WELLBEING: ACCESS TO COUNSELING CENTER SERVICES AT THAI PRIVATE UNIVERSITIES


การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ


การปฏิบัติงานที่มีความหมาย


จิตปรีชาญาณ


กระบวนการคัดกรองเพื่อจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562        

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561     ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ISSN 2286-6663
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2556 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม - ธันวาคม 2555 ISSN 2286-6663
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2554 ISSN 2286-6663


คำแนะนำการใช้ระบบ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444
          วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200