อ่านวารสาร 

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566     ISSN 2286-6663    


การปรึกษารายบุคคลในภาวะวิกฤต


การเพิ่มพลังในชีวิตสมรส


ศักยภาพในการทำงานของนักกายภาพบำบัดยุคใหม่


การพัฒนาหลักสูตรทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานสำหรับเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน


การเสริมสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้การปรึกษากลุ่มด้านอาชีพ


การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร


การพัฒนากลยุทธ์ทางจิตวิทยาแนวภาวะผู้นำการปรับเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการงานในโลกแห่งความผันผวนของหัวหน้าหน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ความผูกพันของพ่อแม่ที่มีต่อลูก: กรณีศึกษาครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่


การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง


แบบวัดคุณภาพชีวิตเชิงบริบทของผู้สูงอายุในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2564     ISSN 2286-6663

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562        

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561     ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ISSN 2286-6663
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2556 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม - ธันวาคม 2555 ISSN 2286-6663
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2554 ISSN 2286-6663


คำแนะนำการใช้ระบบ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444
          วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200