อ่านวารสาร 

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565     ISSN 2286-6663    


รูปแบบกลุ่มบำบัดประสิทธิผลทางอารมณ์เพื่อเสริมสร้างจิตปรีชาญาณของนักเรียนอาชีวศึกษาวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร


ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลของการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการปรึกษาแบบผสมผสานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความทนทานทางจิตใจของนักศึกษา


สหสัมพันธ์ระหว่างการพนัน การติดเกม กับปัญหาสุขภาพจิตชุมชน


การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ราษฎร


กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กออทิสติก


กลยุทธ์การบริหารจัดการตนเองด้านอาชีพสำหรับนักศึกษา


การสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในประเทศไทย


ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะในการทำงานอาสาสมัครของผู้นำชุมชนกรุงเทพมหานคร

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2564     ISSN 2286-6663

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562        

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561     ISSN 2286-6663    

    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561     ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ISSN 2286-6663
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2556 ISSN 2286-6663    
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม - ธันวาคม 2555 ISSN 2286-6663
    วารสารจิตวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2554 ISSN 2286-6663


คำแนะนำการใช้ระบบ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444
          วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200